Kompostering

Sedan år 2005 är det förbjudet att tippa organiskt avfall (matavfall mm) på deponier. I Sverige är det vanligaste sättet att behandla avfallet att kompostera eller röta det, förbränning sker fortfarande men minskar alltmer. Miljömålet är att ta tillvara den näring, mull och energi som finns i matavfallet och samtidigt minska utsläpp av växthusgaser från deponier.

 Det matavfall som du sorterar ut och lägger i bruna tunnan samlas in av Luleå Renhållning och komposteras därefter i vår kompostanläggning i Sunderbyn. Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det organiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer. Slutprodukten blir en näringsrik kompostmull som används för att tillverka olika slags växtjordar. Varje år ersätter kompostmullen stora mängder handelsgödsel och naturtorv som annars används vid jordtillverkning.

 I samband med kompostering genereras en viss lukt och särskilt vintertid vid ogynnsam väderlek kan lukten spridas till omgivningen. Orsaken till lukt beror främst på att avfallet som behandlas innehåller orenheter, ex. plastpåsar. Plast i komposten förhindrar en tillräcklig syresättning av materialet och därmed uppstår lukt.  Luktproblemen uppstår främst när komposten sorteras samt några dagar därefter.

 Du som sorterar ut matavfall kan hjälpa till genom att vara noggrann med din sortering. Sätt inga plastpåsar eller annat avfall än matavfall i bruna tunnan!